Nota prawna

Nota prawna & Polityka prywatności

Nota prawna Zentiva.pl

1. Prawa własności intelektualnej

2. Rodzaje informacji

3. Odniesienia do innych stron

4. Ochrona danych osobowych i informacje poufne

5. Ograniczenia odpowiedzialności

6. Dostępność strony internetowej

7. Informacje o produktach

8. Ramy prawne

9. Nota prawna

10. Źródła

Niniejsza strona opisuje instrukcje prawne, które mają zastosowanie do każdego użytkownika Internetu, który odwiedza niniejszą stronę. Korzystając z niniejszej strony zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych instrukcji bez zastrzeżeń. Radzimy, aby wracać do niniejszych instrukcji regularnie, ponieważ z czasem mogą ulegać zmianom.

Dostęp i korzystanie ze strony www.zentiva.pl (dalej zwana: “Stroną”) jest uzależniony od poniższych warunków i mających zastosowanie przepisów prawa. Przez wyszukiwanie i przeglądanie Strony potwierdzasz, że akceptujesz poniższe warunki bez zastrzeżeń i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

1. Prawa własności intelektualnej

Właścicielem i administratorem Strony jest This Zentiva Group, a.s. (dalej zwana: “Zentiva”).

Materiały wyświetlane lub prezentowane na Stronie, w tym wszelkie dokumenty, pliki, wzory, grafiki, rysunki techniczne, zawartość, kod źródłowy i wygląd Strony podlegają prawom autorskim, których właścicielem jest Zentiva i poszczególne spółki należące do tej samej grupy kapitałowej spółek co Zentiva, zdefiniowanej w s. 79 Ustawy nr 90/2012 Coll. o Korporacjach Handlowych i Kooperatywach, z późn. zmian., jak również “© copyright Zentiva Group, a.s. 2017” na podstawie Ustawy nr 121/2000 Sb. o Prawie autorskim i prawach zależnych i zmianie niektórych ustaw, z późn. zmian. oraz polskiej ustawy oz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmian.

Wszelkie prawa są zastrzeżone, o ile nie zostało stwierdzone odmiennie w konkretnej sprawie. Wszelkie nazwy produktów wymienione na tej Stronie stanowią znaki towarowe Zentiva, o ile nie zostało stwierdzone odmiennie i są własnością innego podmiotu. Znaki towarowe, nazwy produktów, logo i produkty zawarte na tej Stronie są chronione prawem krajowym i międzynarodowym. Jakiekolwiek użycie tych znaków towarowych, nazw produktów, logo czy produktów bez uprzedniej pisemnej zgody Zentiva jest zakazane.

 

2. Rodzaje informacji

Informacje, w szczególności informacje finansowe, opublikowane na Stronie nie stanowią zachęty do inwestowania. Nie mogą być interpretowane jako pozyskiwanie klientów lub oferta publiczna i nie stanowią oferty do zapisów, zakupu lub transakcji na udziałach Zentiva lub innego rodzaju papierach wartościowych emitowanych przez Zentiva lub jej spółki zależne. Zentiva pragnie zwrócić uwagę na fakt, że informacje finansowe opublikowane na Stronie są regularnie aktualizowane.

W zależności od sytuacji, opinie ekspertów lub wyciągi z doniesień prasowych dotyczące konkretnego obszaru treści zawartych na Stronie będą na niej publikowane. Takie informacje stanowią wyłącznie opinie konkretnych ekspertów lub autorów artykułów prasowych i nie powinny być przypisywane Zentiva. Tacy eksperci nie są pracownikami Zentiva i nie otrzymują od Zentiva wynagrodzenia za korzystanie z ich opinii. Zentiva nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji lub opinii wyrażonych w takich materiałach. Opinie ekspertów odzwierciedlają jedynie prywatny pogląd eksperta, który ją wyraził i w żadnym przypadku nie mogą być postrzegane jako opinie lub odpowiedzialność Zentiva.

Co więcej, Strona zawiera informacje odnoszące się do zdrowia, ogólnej kondycji i różnego rodzaju leczenia zarezerwowane wyłącznie do wykorzystania przez ludzi. Mają one character wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować porady fachowej lekarza lub farmaceuty. Wskazane informacje nie mogą być wykorzystane do diagnozowania choroby lub problemów zdrowotnych ani jako udzielanie porady lekarskiej na odległość lub polecenie przepisywania jakichkolwiek produktów medycznych prezentowanych na Stronie. Zawsze powinieneś skonsultować sie z własnym lekarzem lub farmaceutą i zapoznać się uważnie z treścią ulotki produktu leczniczego.

Informacje umieszczone na niniejszej Stronie nie stanowią zachęty do korzystania lub przepisywania produktów leczniczych, nie mogą wpływać na wyniki badań klinicznych produktów Zentiva ani wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podejmowanie decyzji dotyczących Zentiva lub produktów Zentiva.

 

3. Odesłania do innych stron

Zentiva nie ponosi odpowiedzialności za treści stron podmiotów trzecich, do których dostęp mógł być uzyskany przez Stronę. Zentiva nie ma żadnego wpływu na treść takich stron podmiotów trzecich, które są całkowicie niezależne od Zentiva. Na dodatek, istnienie odesłania pomiędzy Stroną a jakąkolwiek inną stroną podmiotu trzeciego w żaden sposób nie sugeruje, że Zentiva akceptuje treść takiej strony lub jakiekolwiek wykorzystanie treści zawartych na tej stronie. Odpowiedzialność za zachowanie należytych środków ostrożności aby Strona nie została zanieczyszczona przez szkodliwe oprogramowanie czy wirusy, w szczególności “Konie trojańskie” czy inne spoczywa na użytkownikach.

Zewnętrzne strony mogą zawierać hiperłącza odsyłające do Strony. Żadne z takich hiperłączy nie powinno być zamieszczone bez wyraźnej uprzedniej zgody Zentiva. W każdym przypadku, Zentiva nie jest odpowiedzialna za brak dostępu do takich zewnętrznych stron i Zentiva nie weryfikuje, kontroluje, aprobuje ani nie jest odpowiedzialna za ich treść, prowadzoną reklamę, produkty lub inne materiały umieszczone lub udostępniane za pośrednictwem tych stron.

4. Ochrona danych osobowych i informacje poufne

4.1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zentiva jest zawarta w Polityce Prwatności, dostępnej na stronie: www.zentiva.pl/gdpr/privacy-notice.

Zentiva informuje, że cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat twojego zachowania na Stronie, w tym preferowanego języka lub innych ustawień. Masz prawo do odmowy wykorzystywania cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies: https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 Strona nie jest zaprojektowana do odbierania informacji poufnych, które możesz przedstawić. W rezultacie, z zastrzeżeniem danych osobowych, o których mowa powyżej, wszelkie informacje, niezależnie od ich formy, w tym: dokumenty, dane, grafiki, pytania, sugestie, koncepcje, uwagi i inne – które możesz komunikować na Stronie nie są postrzegane jako informacje poufne. Sama transmisja tych danych do nas daje nam prawo do korzystania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania tych danych lub przekazywania ich w celu rozpatrzenia twojego wniosku.

5. Ograniczenia odpowiedzialności

Zentiva podejmuje wszelkie możliwe środki i dokłada wszelkich możliwych starań aby informacje zamieszczone na Stronie były rzetelne i zgodne z prawdą, a także na bieżąco aktualizowane. Zentiva zastrzega sobie prawo do zmian w treściach opublikowanych na Stronie bez uprzedniej informacji. Mimo powyższego, Zentiva nie może gwarantować pełnej rzetelności, precyzji, aktualności i kompletności informacji zamieszczonych na Stronie. W związu z tym, Zentiva nie ponosi odpowiedzialności za:

jakiekolwiek niedokładności, brak precyzji lub zaniechania dotyczące informacji dostarczonych na Stronę; jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z prawem naruszeń osób trzecich, które prowadzą do zmiany informacji lub materiałów opublikowanych na Stronie.

w ujęciu ogólnym, wszelkie szkody, niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, natury lub konsekwencji, nawet jeżeli Zentiva jest świadoma możliwości zaistnienia takiej szkody, niezależnie od tego, czy  przyczyną jest (i) dostęp lub brak dostępu do Strony, (ii) korzystanie ze Strony, w tym szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zaatakować twój system operacyjny lub inny produkt i/lub (iii) źródło informacji dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez Stronę.

Materiały na Stronie i innych stronach są dostarczone w takim stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień wyraźnych lub domniemanych. Zentiva nie daje wprost ani w sposób dorozumiany gwarancji lub zapewnień zwiazanych z ograniczeniami pokupności lub przydatności do określonego celu.

6. Dostępność strony internetowej

Przyjmujesz do wiadomości, że (i) nie ma możliwości dostarczenia Strony bez jakichkolwiek wad i Zentiva nie może wziąć za takie wady odpowiedzialności, (ii) takie wady mogą prowadzić do tymczasowej niedostępności Strony, i że (iii) na funkcjonowanie Strony mogą niekorzystnie wpłynąć warunki i funkcjonowanie, na które Zentiva nie ma wpływu, takie jak na przykład, transmisja i telekomunikacyjne połączenia pomiędzy Zentiva i tobą oraz pomiędzy Zentiva i innymi systemami i sieciami.

Zentiva i jej dostawcy mogą w każdym czasie tymczasowo lub na stałe zmienić lub w inny sposób zaingerować w całość lub część Strony w celu przeprowadzenia prac naprawczych i/lub w celu wprowadzenia poprawek i/lub zmian do Strony. Zentiva nie jest odpowiedzialna za zmiany lub zawieszenia lub przewy w funkcjonowaniu Strony.

7. Informacje o produktach

Informacje zawarte i rozpowszechniane na Stronie mogą zawierać bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług Zentiva, które nie są oferowane bądź dostępne w niektórych krajach lub regionach lub które mogą być oferowane pod innymi markami i które mogą podlegać innym regulacjom i warunkom korzystania w różnych krajach. Takie odniesienia nie sugerują woli sprzedaży tych produktów, programów lub usług przez Zentiva w twoim kraju. W takim przypadku zwróć się do lokalnego podmiotu z grupy Zentiva lub twojego partnera biznesowego w celu uzyskania informacji dotyczących tych produktów, programów lub usług, które są dostępne w twoim regionie/kraju.

8. Ramy prawne

Strona i jej zawartość podlega prawu Republiki Czeskiej. Wszelkie możliwe postępowania sądowe dotyczące Strony i jej zawartości są rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej.

9. Nota prawna

9.1 Administrator Strony:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Czech Republic, Post Code: 102 37.

9.2 Publishing Director and Managing Editor:

Ines Windisch, Head of Corporate Affais, Zentiva Grous, a.s.

9.3 Hosting Strony:

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdam) 
Server in Europe

10. Źródła:

10.1 Źródła zdjęć:

Shutterstock, gettyimages, iStock

Pan Petr Adámek, Republika Czeska, Pan Pavel Horník, Republika Czeska

Zentiva Group, a.s.